Kaff. No 8  
 
       
   
       
       
   
"Kaffeeraum No 8" Kaffeetropfen, 2006